Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarwowanie odpadami komunalnymi

      Każdy właściciel nieruchmości zarówno zamieszkałej jak również niezamieszkałej (sklepy,lokale usługowe, instytucje) jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z poniżej zamieszczonymi wzorami.

PDFDeklaracja - przedsiębiorcy.pdf (95,24KB)

PDFDeklaracja - mieszkańcy.pdf (96,47KB)

       Informujemy również, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz.1399) pod pojęciem włściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścieli, użytkowników wieczystcyh, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz