Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Obowiązki właścicieli - nieczystości ciekłe


Obowiązki właścicieli nieruchomości

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) każdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie własnej posesji, między innymi poprzez podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub umiejscowienie na terenie posesji szczelnego zbiornika bezodpływowego bądź sprawnie działającej przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z art. 6 tej samej ustawy w przypadku posiadania zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków właściciel jest obowiązany do regularnego opróżniania urządzeń co musi być udokumentowane ważną umową z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem nieczystości oraz regularnie gromadzonymi rachunkami za takie usługi. Umowa musi zostać zawarta z firmą posiadającą pozwolenie na prowadzenie usług asenizacyjnych na terenie Naszej Gminy (wykaz przedsiębiorstw znajduje się w oddzielnym linku). Rachunki za usługi wywożenia nieczystości ciekłych, zgodnie z ustawą należy przechowywać za okres jednego roku.

Pamiętaj! – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar.

Informujemy również, iż Gmina prowadzi „ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz „ewidencję zbiorników bezodpływowych” – każdy kto do tej pory nie zarejestrował swojego urządzenia w tutejszym organie jest proszony o niezwłoczne dokonanie takiej rejestracji (dokumenty do pobrania poniżej).

DOCZGŁOSZENIE_eksploatacji_przydomowej_oczyszczaln_ścieków.doc (41,50KB)
DOCZgłoszenie_szamba.doc (34,50KB)
 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz