Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

2015

  1. Informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzebnica w roku 2015.

W okresie do 01.07.2014 r. – 31.12.2015 r. odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zebrane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbierane będą przez Konsorcjum                w składzie:

1. Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica ERGO Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.


2.  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Dolny Śląsk Sp. z o.o.  - uczestnik konsorcjum, ul. Portowa 7, 55-200 Oława.

 

Konsorcjum zostało wybrane w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 250, ze zm.). Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości                                 z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez Chemeko – System Sp. z o.o., Rudna Wielka, 56 - 210 Wąsosz.

 

  1. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania ilości odpadów ulegających biodegradacji.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) gminy są zobowiązane do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu do 31 grudnia 2020 r. W zależności od rodzaju odpadów gminy powinny osiągnąć:

  • co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne  i szkło;
  • co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  i rozbiórkowych.

 

  1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty w roku 2015.

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł w roku 2015 –  40 % (wymagany poziom 16%).

 

  1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2015.

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł - 100 % (wymagany poziom 40%)

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2015.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r., 676) dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi:

  • do dnia 16 lipca 2020 r. - nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Osiągnięty przez gm. Trzebnica poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł w roku 2015 - 0 % (dopuszczalny poziom 50 %).

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz