Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

2016

  1. Informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzebnica w roku 2016.

W roku 2016 zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach odpady komunalne wytwarzane na terenie gminy Trzebnica odbierane są przez podmiot wyłoniony w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W okresie do 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zebrane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbierane będą przez Konsorcjum                w składzie:

1. Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica


2. Remondis Dolny Śląsk Sp. z o.o. - uczestnik konsorcjum, ul. Portowa 7, 55-200 Oława.


           Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach               (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 250, ze zm.). Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez Chemeko – System Sp. z o.o., Rudna Wielka, 56 - 210 Wąsosz.

 

  1. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania ilości odpadów ulegających biodegradacji.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) gminy są zobowiązane do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu do 31 grudnia 2020 r. W zależności od rodzaju odpadów gminy powinny osiągnąć:

  • co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne  i szkło;
  • co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  i rozbiórkowych.

 

  1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty w roku 2016.

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 43 %  (wymagany poziom 18 %).

 

  1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2016.

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 % (wymagany poziom 40%)

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

          Osiągnięty przez gm. Trzebnica poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2016 wyniósł 0%. Zgodnie z Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r., 676) Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. w roku 2016 wynosił 45 %.

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz