Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Odpady niebezpieczne

      Odpady niebezpieczne wytwarzane są zarówno w procesach przemysłowych, jak i w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności. Ze względu na szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiska, stanowią one dość poważny problem w gospodarce odpadami. 
     W życiu codziennym powstają różnego typu odpady, które można zaliczyć do odpadów niebezpiecznych: Są to np.:
- opakowania po farbach i lakierach,
- zużyte baterie i akumulatory,
- przeterminowane leki,
- świetlówki,
- detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
- opakowania po środkach ochrony roślin.

Na podstawie szacunkowych badań przyjmuje się, że w Polsce na jednego mieszańca przypada 1,3 do 2 kg/rok odpadów tego typu.

Aktualny stan zbiórki i zagospodarowania

     Na terenie naszej gminy nie został wprowadzony jeszcze system zbiórki odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych. Zbierane selektywnie są tylko baterie, specjalne pojemniki na ich zbiórkę znajdują się we wszystkich placówkach oświatowych, instytucjach państwowych oraz w większości placówek handlowych, usługowych i hurtowniach. Mimo wysokich kosztów, jakie trzeba ponieść na zorganizowanie tej zbiórki, konsekwencje jej braku mogą być poważne. Przede wszystkim odpady te mają negatywny wpływ na końcowy strumień odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania. Wprowadzenie zbiórki odpadów problemowych powoduje natomiast wzrost świadomości mieszkańców i umożliwienie im decydowania o jakości środowiska.

Organizacja zbiórki i magazynowanie zebranych odpadów

      Zakłada się, że w nowym składowisku odpadów w Marcinowie zostanie zlokalizowany gminny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych. Mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady niebezpieczne albo do tego punktu albo do innych miejsc, które będą zlokalizowane np. w aptekach dla przeterminowanych leków, w warsztatach samochodowych czy stacjach benzynowych (dla zbierania olejów przepracowanych). Ponadto przewiduje się wtórne wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów zmieszanych w instalacji mechanicznej.
      W ramach budowanego obecnie  składowiska odpadów w Marcinowie przewiduje się wydzielenie magazynu komunalnych odpadów niebezpiecznych. Tu odpady będą magazynowane odrębnie wg rodzajów, aż do zgromadzenia partii wysyłkowej do odzysku lub unieszkodliwiania. Punkt zbiórki i magazynowania odpadów niebezpiecznych będzie zadaszony i bez możliwości dostępu osób niepowołanych.
      Planuje się także wsparcie stacjonarnych miejsc zbiórki odpadów niebezpiecznych przez utworzenie mobilnych punktów zbiórki w postaci specjalnie do tego celu przystosowanego pojazdu. Jednostki te obsługiwałby organizowany okresowo (np. dwukrotnie w roku) odbiór komunalnych odpadów niebezpiecznych bezpośrednio od mieszkańców.

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz