Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Osady ściekowe

       Osady ściekowe powstają w oczyszczalniach w procesie oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych i bytowo-przemysłowych. Oczyszczalnia ścieków dla miasta Trzebnica znajduje się przy ul. Milickiej 47 w Trzebnicy. Administratorem obiektu jest firma Usługi Komunalne WodNiK Spółka z o. o.
       Przepustowość technologiczna komunalnej oczyszczalni ścieków wynosi 6000 m3/d. Aktualna ilość ścieków oczyszczanych to 2500-3500 m3/d. Do oczyszczalni początkowo zostało podłączone jedynie miasto Trzebnica, które zaopatrzone jest w sieć kanalizacji ogólnospławnej.
       Do oczyszczalni odprowadzane są ścieki bytowogospodarcze oraz przemysłowe. Ścieki pochodzą z gospodarstw indywidualnych, zakładów pracy, zakładów użyteczności publicznej. Niewielki udział w ilości oczyszczanych ścieków mają ścieki dowożone na stacje zlewną pojazdami asenizacyjnymi.
      Głównym rodzajem odpadów wytwarzanych w oczyszczalni ścieków są ustabilizowane osady ściekowe oznaczone kodem 19 08 05. Ze ścieków usuwane są ponadto skratki (19 08 01) oraz piasek (19 08 02). Osady ściekowe stanowią różnorodną mieszaninę mikroorganizmów żywych i martwych oraz składników organicznych i mineralnych. Zasadniczo są to węglowodany, białka i tłuszcze. Osady ściekowe są płynnym konglomeratem, który podlega procesom rozkładu i humifikacji zanim stanie się ustabilizowaną substancją organiczną. Ze względów sanitarnych, jak i z uwagi na uciążliwość (zagniwalność, zapachy itp.) są one pewnym zagrożeniem dla środowiska. 
     
Osady ściekowe pochodzące z naszej oczyszczalni są praktycznie w całości wykorzystywane są na cele rolnicze. Niewielka ilość osadów w roku 2004 deponowana była na byłym składowisku odpadów w Brzykowie w celu wyrównania i użyźnienia jego powierzchni przed nasadzeniami drzew i krzewów.

Ilość osadów ściekowych wytworzonych w latach 2004-2006 w Mg:
2004 – 1622
2005 – 1573 
2006 – 1560
Zmiany ilościowe jak i jakościowe są niewielkie. Wyniki badań laboratoryjnych osadu nie wskazują przekroczeń norm zawartości pierwiastków metali ciężkich i pozwalają na stosowanie osadu zgodnie z normami na cele rolnicze.

 

 

 

 

 

 

 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz