Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Rezultaty i koszty

Rezultaty selektywnej zbiórki odpadów i poniesione na ten cel koszty


     Zapoczątkowana we wrześniu 2001 r zakupem 51 kontenerów akcja selektywnej zbiórki odpadów każdego roku obejmowała swoim zasięgiem coraz większą liczbę mieszkańców. Kupno każdego roku około 20 kontenerów, wprowadzenie systemu workowego oraz kontenerowego kroczącego, przyniosły określone efekty.

Ilość i rodzaj odpadów komunalnych zebranych w latach 2004 - 2006 w Mg

  

Kod odpadu 2004 2005 2006
zebr. +odzysk zebr. +odzysk
20 01 01- papier i tektura 126 147 273 131 212
15 01 02 - opakowania z tworzyw szt. 26 112 333 120 255
15 02 04 – opakowania z metali - 3,7 3,7 7,6 7,6
15 01 07 - opakowania ze szkła 187 256 551 235 500
Razem 339 518,7 1160,7 493,6 974,6

Odpady zebrane selektywnie i odzyskane w stosunku do całkowitej ilości odpadów zebranych na terenie gminy stanowią %
2004 r. – 7,1
2005 r.- 22,8
2006 r. - 18,2

 Koszty selektywnej zbiórki w latach 2004 – 2006

 

Specyfikacja 2004 2005 2006
Odbiór odpadów zebranych selektywnie 41843 47108 57161
Zakup kontenerów do segregacji i worków 24324 23961 26325
Inne (rozstawienie kontenerów, ulotki, naklejki) 1266 2603 1938
Razem 67433 73671 85424

Pozwala to wyliczyć koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach
     2004 – 3,06 zł
     2005 – 3,35 zł.
     2006 – 3,88 zł.


Wskaźnikiem efektywności selektywnej zbiórki odpadów jest ilość odpadów zebranych selektywnie w kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca:

                                                  2004 r.                  2005 r.                  2006 r.
zebrane                                     15,4                       23,5                       20,0
zebrane + odzyskane               15,4                       52,8                       44,3

      Odzysk odpadów z odpadów zmieszanych odbywa się na zakupionej przez firmę WodNiK w roku 2005 linii sortowniczej, która znajduje się w sortowni odpadów przy ul. Piwnicznej 12 w Trzebnicy.  
Średni wskaźnik odpadów zebranych selektywnie w województwie dolnośląskim w roku 2005 wyniósł 3,7 kg. Gmina Trzebnica lokuje się w tym zakresie zawsze w czołówce wojewódzkiej, a powiat Trzebnicki ze średnią 17,0 kg, głownie za sprawą gminy Żmigród i Trzebnicy w roku 2005 osiągnął najlepsze wynikli na Dolnym Śląsku. Drugi w kolejności powiat jeleniogórski osiągnął wynik 9,5 kg.

      Pozytywnie należy ocenić działania firmy WodNiK, która za realizacje gminnego programu oraz wprowadzenie programu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych – baterii, dwukrotnie sięgała po główne nagrody w ogólnopolskim konkursie „O puchar recyklingu”.

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz