Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Odpady komunalne

 

 

Zdjęcie Zdjęcie

 

         Odpady komunalne - zdefiniowane w ustawie o odpadach jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych.

          Do odpadów komunalnych należą między innymi: papier, tektura, szkło, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odzież, tekstylia, odpady wielkogabarytowe, zmiotki uliczne, odpady z ogrodów i parków.

           Odpady komunalne to przede wszystkim odpady pochodzące z gospodarstw domowych, a także powstałe w tzw. obiektach użyteczności publicznej oraz obsługi ludności (urzędy administracji publicznej, zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły, placówki oświatowe i kulturalno-oświatowe itp.).
Ilość powstających odpadów komunalnych i ich skład jakościowy zależy od:
- poziomu życia mieszkańców,
- wyposażenia techniczno – sanitarnego domów i mieszkań,
- pór roku.

          Skład morfologiczny odpadów komunalnych pochodzących z terenów wiejskich naszej gminy znacznie różni się od odpadów miejskich. Dla odpadów wiejskich specyficzny jest duży udział składników mineralnych (popioły ze spalania paliw stałych, drobny gruz), przy mniejszej zawartości frakcji biologicznie rozkładalnej oraz surowców wtórnych. Należy dodać, że udział poszczególnych frakcji w ogólnej masie odpadów komunalnych jest zmienny. Zmienność ta wynika m.in. z charakteru zabudowy oraz pory roku. Średni skład odpadów komunalnych w gminie Trzebnica różni się nieco od składu odpadów w powiecie trzebnickim. W powiecie trzebnickim ludność mieszkająca na wsi to ok. 65% ogółu wszystkich mieszkańców, natomiast w gminie Trzebnica to ok. 44%.


Skład morfologiczny odpadów komunalnych gminie Trzebnica (% masy)

frakcja miasta wsie średnia ważona w gminie średnia ważona w powiecie średnia ważona w województwie
biofrakcja 23,71 11,61 18,42 16,21 21,45
papier 17,84 12,50 15,5 14,54 16,84
tworzywa szt. 15,02 12,50 13,92 13,48 14,55
tekstylia 2,82 2,23 2,02 2,45 2,71
szkło 7,04 8,93 7,87 8,22 7,39
metale 4,46 3,13 3,88 3,67 4,21
odpady mineralne 23,71 41,52 31,5 34,45 27,04
odpady wielkogabarytowe 4,69 6,7 5,57 5,96 5,07
odpady niebezpieczne 0,7 0,89 0,78 0,77 0,74

 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz