Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Składowiska odpadów na terenie Gminy Trzebnica

1. Składowisko odpadów w Brzykowie

     W roku 1988 zaprzestano eksploatacji składowiska we wsi Brzyków. W roku 2004 powierzchnię składowiska użyźniono i wyrównano osadem z oczyszczalni ścieków. W roku 2006 uczniowie szkoły z Ujeźdźca Wielkiego na wierzchowinie składowiska wysadzili około 1000 szt. drzew i krzewów.

2. Składowisko odpadów w Jaszycach

      Właścicielem składowiska w Jaszycach jest gmina Trzebnica, zarządzającym była - Spółka Usługi Komunalne Wodnik Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy przy ul. Piwnej 12. 
Składowisko odpadów w Jaszycach rozpoczęło działalność 30.10.1988r., sklasyfikowane jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ukierunkowane było na przyjmowanie odpadów komunalnych. Znajdowało się na działce o powierzchni 0,9 ha. Odpady składowane były w wyrobisku po byłej żwirowni. Naturalne podścielenie składowiska gruntami o niskim współczynniku filtracji: iły, gliny pylaste o miąższości do 1,4 m tworzyło korzystne warunki hydrogeologiczne. Fakt ten potwierdziły pozytywne badania wód gruntowych wykonane w 2006 r.
      Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku 2002 dokonany został przegląd ekologiczny składowiska /decyzja Starosty Trzebnickiego sygn. OŚ 705/PE/6/02 z 06.05.2002/. Dnia 03.04.2003 r.  Starosta Trzebnicki wydał decyzję o sygn. OŚ 7605/ZI/1/03, zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska. Ze względu na fakt, że składowisko nie spełniało wielu wymagań zawartych w odpowiednich przepisach - m.in. brak wagi, izolacji syntetycznej, zaplecza socjalno – technicznego, decyzją Starosty Trzebnickiego OŚ 7605-S/PE/6/03 wyznaczono termin zamknięcia do 31.12.2007 r.
       W roku 2005 opracowana została dokumentacja technicznych warunków zamknięcia składowiska. Ze względu na przeprowadzone pomiary geodezyjne, które wskazały na wadliwą eksploatację obiektu, przed jego zamknięciem niezbędne było przemieszczenie ponad 6000 m3 odpadów złożonych poza granicami działki. W 2006 wykonane zostały piezometry umożliwiające monitoring wód gruntowych.

       Brak wagi oraz dokładnej ewidencji przyjmowanych na składowisko odpadów niestety nie pozwoliło na wiarygodne określenie ilości odpadów zdeponowanych na składowisku. W sprawozdaniu na koniec roku 2006 podano, że składowisko było wypełnione w 100% masą odpadów o objętości ok. 235 000m3.
       W procesie zamknięcia obiektu wykonanie prac rekultywacyjnych zlecono Przedsiębiorstwu Geologicznemu Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, za łączną sumę 826814,74 zł. Celem prac było zminimalizowanie negatywnego wpływu istniejącego obiektu na środowisko. Możliwe to było dzięki ograniczeniu niezorganizowanej emisji gazu składowiskowego i bioaerozoli, odprowadzeniu wód powierzchniowych poza obszar złoża odpadów oraz wkomponowaniu zrekultywowanego składowiska w otaczający teren.
     Zgodnie z decyzją Starosty Trzebnickiego nr OŚ- 7605/ZI/3/08 z dn. 12.08.2008r., otrzymano zgodę na zamknięcie obiektu oraz warunki jego zamknięcia. W ramach prac rekultywacyjnych:

  • uporządkowano teren,
  • wyrównano i ukształtowano kwatery składowiska (warstwy wyrównujące),
  • wbudowano kolejne warstwy rekultywacyjne (warstwy odgazowujące, uszczelniające, drenażowe i właściwe- glebowe),
  • wprowadzono roślinność trawiastą na składowisko.

     Zagospodarowanie wyrobiska wymagało koniecznych zabiegów technicznych w celu odpowiedniego ukształtowania skarp, zabezpieczenia przed nielegalnym składowaniem odpadów w przyszłości oraz zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem zamkniętego składowiska na środowisko.
     W wyniku przeprowadzonych prac rekultywacyjnych ograniczony został negatywny wpływ obiektu na powietrze atmosferyczne, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.
     Po zakończeniu prac rekultywacyjnych dn. 27.05.2009r., obiekt nie stwarza już zagrożenia dla środowiska naturalnego. Rekultywacja została przeprowadzona w kierunku rolno-łąkowym. W ten sposób obiekt został dopasowany do krajobrazu występującego w rejonie.
     W miarę potrzeby po odbiorze zrekultywowanego terenu, który miał miejsce dn. 03.06.2009r., przeprowadzana będzie, konserwacja czaszy składowiska w celu zabezpieczenia właściwego przebiegu procesu unieszkodliwiania złoża odpadów. Pielęgnowana będzie również roślinność rekultywacyjna wysiana i nasadzona na czaszy. Prace zakończone zostaną po stwierdzeniu braku osiadania powierzchni czaszy składowiska. 
    Zgodnie z decyzją Starosty Trzebnickiego nr OŚ-7605/ZI/1/03 z dn. 03.04.2003r. zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Trzebnica oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 09.12.2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. 220/2002, poz. 1858), prowadzony jest nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem oraz monitoring. Obejmuje on fazę poeksploatacyjną przez okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu obiektu.

3. Składowisko odpadów w Marcinowie

     W roku 2006 rozpoczęto budowę nowego składowiska odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą wymaganą dla tego typu inwestycji w obrębie wsi Marcinowo. Projekt w.w. obiektu sporządziła firma EKOTEST s.c. Biuro Usług Technicznych w Gliwicach natomiast wykonawcą była firma PORR Umwelttechnik Gmbtt Absberggasse 47, A-1103 Wien.      
     Właścicielem składowiska jest Gmina Trzebnica, a zarządzającym Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy.
     Nakłady inwestycyjne poniesione na budowę składowiska odpadów wyniosły w sumie 9291312,68 zł. W większości sfinansowane zostały ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie ok. 6857489,53 zł.
     Inwestycja zlokalizowana została na terenie byłej odkrywkowej kopalni piasku, na gruntach leśnych.
W przeważającej części teren przeznaczony pod budowę stanowiło wyrobisko popiaskowe z nieregularnymi i nadmiernie nachylonymi skarpami grożącymi oberwaniem. Eksploatację nowego składowiska rozpoczęto w maju 2008r.
Wyposażenie składowiska:
- hala sortowni - 300 m
2
- wiata sortowni - 180 m
- budynek biurowo socjalny - 73,2 m
- boksy surowców wtórnych (otwarte) - 48,0 m2
- boksy surowców wtórnych (zamknięte) - 85,7 m2
- kontener odpadów niebezpiecznych - 6,6 m2
- elektroniczna waga wozowa - 36,0 m2
- śluza dezynfekcyjna - 40,8 m2
- zbiornik odcieków - 500,0 m3
- wiata magazynowo - sprzętowa - 90,3 m2
- kanalizacja sanitarna i odcieków  O 0,20 m - 79,5 m
- kanalizacja deszczowa O 0,20 m - 111,0 m
- pole biodegradacji odpadów - 1950 m2
- kwatera na deponowanie azbestu - 1000 m2
- drenaż podfoliowy O 100, O 200 - 592,5 m
- drenaż odcieków  O 100, O 200 - 881 m
- pompownia wód drenażowych (czystych) - l szt.
- pompownia odcieków - l szt.
- osadnik gnilny - l szt.
- separator lamelowy - l szt.
- studnia wodomierzowa - l szt.
- drogi wewnętrzne - 262,5 m2
- ogrodzenie terenu - 865,5 m
- studnie odgazowujące - 23 szt.
- stacja trafo - 1 szt.

     Głównym elementem zrealizowanej inwestycji jest niecka składowiska, która podzielona została na dwie kwatery odpadów komunalnych oraz małą kwaterę przeznaczoną do deponowania odpadów azbestowych (powierzchnia 1000 m2). Obiekt obejmuje powierzchnię ok. 40735 m2. Przy planowanej ilości deponowanych odpadów (9375 m3/rok) zakłada się, iż czas eksploatacji obiektu wyniesie ok. 20 lat.       
     Budowa kwatery na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz płyty biostabilizacyjnej pozwolą w sposób zdecydowany zrealizować plany usuwania azbestu, w szczególności eternitu, oraz uzyskać zakładane przez UE poziomy redukcji bioodpadów kierowanych na składowiska. Pojemność wybudowanego obiekty, obowiązek poddawania procesom odzysku wszystkich odpadów przed ich składowaniem, opłaty za korzystanie ze środowiska w stosunku do odpadów składowanych (100 zł./Mg), racjonalna gospodarka na składowisku, właściwe zagęszczanie odpadów oraz rachunek ekonomiczny, pozwalają na przyjmowanie odpadów również z innych gmin.

  PDFZARZĄDZENIE NR 0151/3/08 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 4.01.2008 r. w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów na składowisko w Marcinowie (61,04KB)

 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz