Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebnica

 

 

1. Wymagane dokumenty: 

 

Pisemny wniosek, uwzględniający warunki zawarte w Uchwale Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 wrzesnia 2011 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebnica powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę, oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o  zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP).
2.  Określenie przedmiotu i obszaru działalności.
3.Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem.
4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w  zakresie działalności objętej wnioskiem.
5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności.
6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
7. Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Do wniosku przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć zaświadczenie alno oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 2. Opłaty:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  /tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1282/ obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od dokonania czynności urzędowej - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości - 107 zł. 

3. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego - parter p. 40

4. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca.

5. Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

6. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

7. Podstawa prawna:
Art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.  (tj. Dz. U. z 2012 r. , poz. 391)

 

DOCwniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc (34,50KB)

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz