Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...

UCHWAŁA Nr XIV/120/11

Rady Miejskiej w Trzebnicy

z dnia 29 września 2011 roku

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 41 ust 1 w powiązaniu z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz 1591, ze zmianami) oraz art. 6 ust 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz 2008, ze zmianami) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

  1. za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w granicach miasta i gminy Trzebnica – 95 zł/m3 ,

  2. za odbiór segregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w granicach miasta i gminy Trzebnica – 25 zł/m3 ,

  3. za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w granicach gminy Trzebnica – 26,00 zł/m3

§ 2

Do cen podanych w § 1 zostaje doliczony obowiązujący podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, ze zmianami).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXII/213/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 listopada 2008 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz