Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Edukacja ekologiczna

      Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona naturalnego środowiska. Człowiek, żyjący początkowo w symbiozie z przyrodą, wraz z rozwojem nauki i techniki zaczął ją przekształcać. Postępująca degradacja przyrody spowodowała, iż w drugiej połowie dwudziestego wieku podjęte zostały kompleksowe działania mające na celu ochronę środowiska. Tym samym przyczyniono się w sposób pośredni do ochrony samego człowieka.

    Celem stało się osiągnięcie właściwego poziomu świadomości ekologicznej. Drogą do tego jest edukacja, którą należy rozpoczynać od najmłodszej generacji. Umiejętność właściwego współżycia ludzi z przyrodą należy „zaszczepiać” dzieciom, ponieważ tylko wysoka świadomość daje możliwość osiągnięcia efektów w postaci ochrony środowiska naturalnego. Aby jednak były one przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały i doceniały ją, muszą ją poznawać.

     Ważnym zadaniem jest wprowadzanie do programów szkolnych zagadnień związanych z edukacją ekologiczną, dotykającą problemów, które w gminie są najistotniejsze np. selektywna zbiórka odpadów, właściwa gospodarka wodno-ściekowa. Dużą rolę w  tym zakresie odgrywają organy samorządowe. Dzięki środkom pieniężnym gromadzonym na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jesteśmy w stanie zorganizować imprezy ekologiczne, konkursy z ciekawymi nagrodami, przygotowywać publikacje i ulotki dotyczące zachowań proekologicznych mieszkańców.

By edukować dzieci i młodzież od 15 lat współdziałamy z nauczycielami szkół naszej gminy (będących w zarządzie zarówno gminy jak i starostwa).

 Organizujemy:

-  cykliczne akcje i imprezy ekologiczne: „Sprzątanie Świata" (kupujemy worki oraz rękawice,  
   sponsorujemy odbiór zebranych odpadów), „Dzień Ziemi", „Międzynarodowy Dzień
   Ochrony Środowiska"
-  corocznie „Gminny Konkurs Piosenki Ekologicznej”, „Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej”
-  konkurs „Ekologia cały rok”,
-  dofinansowania do  wycieczek ekologicznych dla dzieci i młodzieży
-  zlecamy opracowanie folderów, broszur (np. plan lekcji dla dzieci)  propagujących selektywną zbiórkę 
   odpadów.

      W odpowiedzi na nasze działania dzieci organizują happeningi, podczas których rozdają ulotki, zachęcając mieszkańców do działań proekologicznych tj. ograniczenia zużycia wody, segregacji odpadów, korzystania z alternatywnych źródeł energii, zmiany przyzwyczajeń konsumenckich, itp. Oprócz edukacji szkolnej podejmowane są działania skierowane do dorosłych mieszkańców gminy z różnych grup zawodowych. Najefektywniejszym sposobem podniesienia świadomości ekologicznej jest zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Wymaga to szerokiego informowania społeczeństwa o możliwościach prawnych uczestniczenia w podejmowaniu decyzji mających wpływ na stan środowiska.
Odzew trzebniczan jest ogromy. Nasza gmina odzyskuje jedną z największych w województwie dolnośląskim liczbę surowców w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jesteśmy stawiani za wzór gospodarności i świadomego podejścia do ochrony środowiska.

PDFplan lekcji - Trzebnica.pdf (260,88KB)

PDFulotka edukacyjna.pdf (851,80KB)

 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz