Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Składowisko odpadów w obrębie wsi Marcinowo wraz z infrastrukturą służącą do segregacji odpadów

Projekt "Budowa składowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastrukturą służącą do segregacji odpadów" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 6 857 489,53  PLN.


                   flaga_Unii[1].jpeg                                                       ZPORR[1].jpeg

Lokalizacja
       Składowisko odpadów komunalnych dla gminy Trzebnica jest budowane na terenie zlokalizowanym w północnej części gminy, na północ od miejscowości Marcinowo, obok drogi łączącej tą miejscowość z drogą krajową nr 5 relacji Wrocław-Poznań. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie byłej odkrywkowej kopalni piasku, na gruntach leśnych.
      W przeważającej części teren przeznaczony pod budowę stanowiło wyrobisko popiaskowe z nieregularnymi
i nadmiernie nachylonymi skarpami grożącymi oberwaniem.

Wyposażenie składowiska:
- hala sortowni - 300 m2

- wiata sortowni - 180 m
- budynek biurowo socjalny - 73,2 m
- boksy surowców wtórnych (otwarte) - 48,0 m2
- boksy surowców wtórnych (zamknięte) - 85,7 m2
- kontener odpadów niebezpiecznych - 6,6 m2
- elektroniczna waga wozowa - 36,0 m2
- śluza dezynfekcyjna - 40,8 m2
- zbiornik odcieków - 500,0 m3
- wiata magazynowo - sprzętowa - 90,3 m2
- kanalizacja sanitarna i odcieków  O 0,20 m - 79,5 m
- kanalizacja deszczowa O 0,20 m - 111,0 m
- pole biodegradacji odpadów - 1950 m2
- kwatera na deponowanie azbestu - 1000 m2
- drenaż podfoliowy O 100, O 200 - 592,5 m
- drenaż odcieków  O 100, O 200 - 881 m
- pompownia wód drenażowych (czystych) - l szt.
- pompownia odcieków - l szt.
- osadnik gnilny - l szt.
- separator lamelowy - l szt.
- studnia wodomierzowa - l szt.
- drogi wewnętrzne - 262,5 m2
- ogrodzenie terenu - 865,5 m
- studnie odgazowujące - 23 szt.
- stacja trafo - 1 szt.

      Głównym elementem inwestycji jest niecka składowiska, która podzielona będzie na dwie kwatery odpadów komunalnych oraz małą kwaterę przeznaczoną do deponowania odpadów azbestowych (powierzchnia 1000 m2). Projektuje się obiekt na powierzchni 40735 m2. Przy planowanej ilości deponowanych odpadów (9375 m3/rok) zakłada się, iż czas eksploatacji obiektu wyniesie ok. 20 lat.

Zabezpieczenia środowiska
     Przewiduje się wykonanie czaszy składowiska w formie nieprzepuszczalnego zbiornika celem wyeliminowania przenikania  skażonych odcieków do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych. Uszczelnienie podłoża i skarp obiektu dokonane będzie przy pomocy warstwy gliny (iłów) o miąższości 0,5 m o współczynniku filtracji K = 10 -9 m/s oraz folii PEHD grubości 2,0 mm. Jako zabezpieczenie warstw uszczelniających przyjęto dodatkowo położenie geowłókniny o gramaturze 400 g/m2.
      Wody czyste znajdujące się pod uszczelnioną niecką składowiska zbierane będą za pomocą drenażu wód czystych i kierowane do przepompowni wód czystych a następnie przetłaczane rurociągiem tłocznym wód drenażowych O 125 mm o długości 1443 m do cieku Włóknica w okolicach miejscowości Marcinowo. Takie rozwiązanie powoduje, że praktycznie wody gruntowe nie będą miały kontaktu z odpadami. Na odpływach drenażu zainstalowane zostaną punkty kontroli stanu czystości wód drenażowych, co pozwoli na bieżąco wykryć nieszczelności.
       Nad uszczelnieniem niecki składowiska posadowiony zostanie drenaż odcieków. Odcieki spływać będą drenażem do przepompowni odcieków, która będzie tłoczyła je do zbiornika odcieków. Ze zbiornika odcieki - za pomocą wozów asenizacyjnych - będą transportowane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Zbiornik odcieków zaopatrzony będzie w iniektorowe urządzenia napowietrzające stanowiące pierwszy stopień podczyszczania ścieków.
        Planowana inwestycja ma za zadanie deponowanie odpadów komunalnych. Zostaną one poddane wstępnie segregacji w sortowni, celem odzyskania surowców wtórnych oraz surowców z przeznaczeniem do wytworzenia masy okrywowej składowiska lub paliwa alternatywnego. Dla ograniczenia potencjalnie niekorzystnych oddziaływań na środowisko obiektu linii segregacji przewiduje się wykonanie szczelnych placów w stosunku do podłoża. Odcieki powstałe w wyniku zmywania posadzki w hali sortowni kierowane będą do zbiornika odcieków.
       Maksymalne emisje tlenku węgla, amoniaku i siarkowodoru są na tyle małe, że można stwierdzić, że już nad składowiskiem i na jego granicy, stężenia tych gazów w powietrzu atmosferycznym będą utrzymywały się poniżej wartości dopuszczalnych. Emisja odorów będzie miała charakter niezorganizowany oraz zorganizowany. Przy zaleconej w projekcie otwartej przestrzeni eksploatacyjnej uciążliwość zapachowa nie powinna stanowić niedogodności poza granicami obiektu. W celu odpowiedniego ukierunkowania emisji biogazu przewiduje się budowę studni odgazowujących od samego początku eksploatacji składowiska oraz doprowadzenie gazu do pochodni.
       Obiekt będzie w całości ogrodzony uniemożliwiając dostęp do składowiska większym zwierzętom, a także osobom niepowołanym.
       Teren składowiska otoczony jest naturalna barierą ochronną w postaci lasu. Takie położenie obiektu zabezpiecza go w sposób znaczący przed oddziaływaniem na gleby, powietrze atmosferyczne oraz stanowi bardzo dużą barierę dla przenoszenia hałasu. Las stanowi w tym wypadku wystarczające zabezpieczenie i dlatego nie przewiduje się budowy dodatkowego pasa zieleni izolacyjnej wokół składowiska.

Zakończenie eksploatacji:
     Po zakończeniu eksploatacji poszczególnych kwater składowiska przewiduje się dokonanie rekultywacji technicznej oraz biologicznej w kierunku leśnym, której efektem końcowym ma być przywrócenie terenu do użytkowania.
     Składowisko odpadów w Marcinowie wraz obiektami towarzyszącymi zbudowane zgodnie z przedstawionym projektem oraz uwzględnieniem uwag zawartych w raporcie, będzie obiektem nowoczesnym i spełniającym obowiązujące w Polsce przepisy.

Zniszczenie siedliska jaskółki brzegówki
      W związku z występowaniem na przedmiotowym terenie gatunku objętego ochrona ścisłą - jaskółki brzegówki, której obecność stwierdzono w 2004 r., zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, póz. 880, z późniejszymi zmianami), dnia 27.06.2007 r.  uzyskano od Ministra Środowiska stosowne zezwolenie na zniszczenie siedliska.

Stanowisko archeologiczne
      Ze względu  na występowanie w pobliżu przedsięwzięcia stanowiska archeologicznego nr 5/80/75-28 AZP: cmentarzysko szkieletowe ludności kultury przedłużyckiej z II okresu epoki brązu, inwestycja objęta jest stałym nadzorem archeologicznym.
 

Planowany termin uruchomienia składowiska - styczeń 2008 r.

 DSC00440[1].jpeg                                   DSC00442[1].jpeg                                      DSC00445[1].jpeg

DSC00448[1].jpeg                                    DSC00485[1].jpeg                                       DSC00594[1].jpeg

DSC00608[1].jpeg                                    DSC01148[1].jpeg                                      DSC01153[1].jpeg

DSC01156[1].jpeg                                   DSC01157[1].jpeg                                        DSC01158[1].jpeg

DSC01392[1].jpeg                                   DSC01393[1].jpeg                                        DSC01394[1].jpeg

sam_004[1].jpeg                                   skład._Marcin_011[1].jpeg

 

 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz