Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Składowisko odpadów w obrębie wsi Marcinowo wraz z infrastrukturą służącą do segregacji odpadów (termin zakończenia: I kwartał 2008 r.)


     Projekt "Budowa składowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastrukturą służącą do segregacji odpadów" został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 6 857 489,53  PLN. Całościowe nakłady inwestycyjne poniesione na budowę składowiska wyniosły ok 9291312,68 PLN. W maju 2008r. obiekt został oddany do użytku, rozpoczęto wówczas proces eksploatacji składowiska.

                     _minizdjecie73_                                                     ZPORR.jpeg

Lokalizacja
     Składowisko odpadów komunalnych dla gminy Trzebnica zbudowane zostało na terenie usytuowanym w północnej części gminy, na północ od miejscowości Marcinowo, obok drogi łączącej tą miejscowość z drogą krajową nr 5 relacji Wrocław-Poznań. Inwestycja zlokalizowana została na terenie byłej odkrywkowej kopalni piasku, na gruntach leśnych.
     W przeważającej części teren przeznaczony pod budowę stanowiło wyrobisko popiaskowe z nieregularnymi i nadmiernie nachylonymi skarpami grożącymi oberwaniem.

Wyposażenie składowiska:
- hala sortowni - 300 m
2
- wiata sortowni - 180 m
- budynek biurowo socjalny - 73,2 m
- boksy surowców wtórnych (otwarte) - 48,0 m2
- boksy surowców wtórnych (zamknięte) - 85,7 m2
- kontener odpadów niebezpiecznych - 6,6 m2
- elektroniczna waga wozowa - 36,0 m2
- śluza dezynfekcyjna - 40,8 m2
- zbiornik odcieków - 500,0 m3
- wiata magazynowo - sprzętowa - 90,3 m2
- kanalizacja sanitarna i odcieków  O 0,20 m - 79,5 m
- kanalizacja deszczowa O 0,20 m - 111,0 m
- pole biodegradacji odpadów - 1950 m2
- kwatera na deponowanie azbestu - 1000 m2
- drenaż podfoliowy O 100, O 200 - 592,5 m
- drenaż odcieków  O 100, O 200 - 881 m
- pompownia wód drenażowych (czystych) - l szt.
- pompownia odcieków - l szt.
- osadnik gnilny - l szt.
- separator lamelowy - l szt.
- studnia wodomierzowa - l szt.
- drogi wewnętrzne - 262,5 m2
- ogrodzenie terenu - 865,5 m
- studnie odgazowujące - 23 szt.
- stacja trafo - 1 szt.

      Głównym elementem zrealizowanej inwestycji jest niecka składowiska, która podzielona została na dwie kwatery odpadów komunalnych oraz małą kwaterę przeznaczoną do deponowania odpadów azbestowych (powierzchnia 1000 m2). Obiekt obejmuje powierzchnię ok. 40735 m2. Przy planowanej ilości deponowanych odpadów (9375 m3/rok) zakłada się, iż czas eksploatacji obiektu wyniesie ok. 20 lat.

Zabezpieczenia środowiska
     Wykonano czaszę składowiska w formie nieprzepuszczalnego zbiornika celem wyeliminowania przenikania  skażonych odcieków do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych. Uszczelnienie podłoża i skarp obiektu dokonane zostało przy pomocy warstwy gliny (iłów) o miąższości 0,5 m o współczynniku filtracji K = 10 -9 m/s oraz folii PEHD grubości 2,0 mm. Jako zabezpieczenie warstw uszczelniających przyjęto dodatkowo położenie geowłókniny o gramaturze 400 g/m2.
      Wody czyste znajdujące się pod uszczelnioną niecką składowiska zbierane są za pomocą drenażu wód czystych i kierowane do przepompowni wód czystych a następnie przetłaczane rurociągiem tłocznym wód drenażowych O 125 mm o długości 1443 m do cieku Włóknica w okolicach miejscowości Marcinowo. Takie rozwiązanie powoduje, że praktycznie wody gruntowe nie mają kontaktu z odpadami. Na odpływach drenażu zainstalowane zostały punkty kontroli stanu czystości wód drenażowych, co pozwala na bieżąco wykryć nieszczelności.
       Nad uszczelnieniem niecki składowiska posadowiony został drenaż odcieków. Odcieki spływają  drenażem do przepompowni odcieków, która tłoczy je do zbiornika odcieków. Ze zbiornika odcieki - za pomocą wozów asenizacyjnych - są transportowane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Zbiornik odcieków zaopatrzony został w iniektorowe urządzenia napowietrzające stanowiące pierwszy stopień podczyszczania ścieków.
       Maksymalne emisje tlenku węgla, amoniaku i siarkowodoru są na tyle małe, że można stwierdzić, że już nad składowiskiem i na jego granicy, stężenia tych gazów w powietrzu atmosferycznym utrzymują się poniżej wartości dopuszczalnych. Emisja odorów ma charakter niezorganizowany oraz zorganizowany. Ze względu na zaprojektowaną otwartą przestrzeń eksploatacyjąj uciążliwość zapachowa nie stanowi niedogodności poza granicami obiektu. W celu odpowiedniego ukierunkowania emisji biogazu  od samego początku eksploatacji składowiska zbudowano studnie odgazowujące oraz doprowadzono gaz do pochodni.
       Obiekt jest w całości ogrodzony uniemożliwiając dostęp do składowiska większym zwierzętom, a także osobom niepowołanym.
       Teren składowiska otoczony jest naturalną barierą ochronną w postaci lasu. Takie położenie obiektu zabezpiecza go w sposób znaczący przed oddziaływaniem na gleby, powietrze atmosferyczne oraz stanowi bardzo dużą barierę dla przenoszenia hałasu. Las stanowi w tym wypadku wystarczające zabezpieczenie i dlatego nie wybudowano dodatkowego pasa zieleni izolacyjnej wokół składowiska.

Zakończenie eksploatacji:
     Po zakończeniu eksploatacji poszczególnych kwater składowiska przewiduje się dokonanie rekultywacji technicznej oraz biologicznej w kierunku leśnym, której efektem końcowym ma być przywrócenie terenu do użytkowania.
     Składowisko odpadów w Marcinowie wraz obiektami towarzyszącymi wybudowane zgodnie z przedstawionym projektem oraz uwzględnieniem uwag zawartych w raporcie, jest obiektem nowoczesnym i spełniającym obowiązujące w Polsce przepisy.

Zniszczenie siedliska jaskółki brzegówki
      W związku z występowaniem na przedmiotowym terenie gatunku objętego ochrona ścisłą - jaskółki brzegówki, której obecność stwierdzono w 2004 r., zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, póz. 880, z późniejszymi zmianami), dnia 27.06.2007 r.  uzyskano od Ministra Środowiska stosowne zezwolenie na zniszczenie siedliska.

Stanowisko archeologiczne
      Ze względu  na występowanie w pobliżu przedsięwzięcia stanowiska archeologicznego nr 5/80/75-28 AZP: cmentarzysko szkieletowe ludności kultury przedłużyckiej z II okresu epoki brązu, obiekt objęty jest stałym nadzorem archeologicznym.
 

Termin uruchomienia składowiska - maj 2008 r.

11.09.2006-1.jpeg                                 11.09.2006-2.jpeg                            11.09.2006-3.jpeg

14.05.2007-1.jpeg                                 14.05.2007-2.jpeg                            14.05.2007-4.jpeg

21.12.2006.jpeg                                 23.10.2006-1.jpeg                            31.07.2007-1.jpeg

                                  fot. Marcin Mazurkiewicz                                fot. Marcin Mazurkiewicz
 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz