Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Kanalizacja wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie (2008 - 2011 r.)

Lokalizacja

    Projektowana inwestycja realizowana będzie na terenie miejscowości Skarszyn oraz Boleścin, położonych w południowo-wschodniej części gminy Trzebnica. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią obsługiwać będzie ok. 660 mieszkańców Skarszyna oraz 100 uczniów Szkoły Podstawowej w Boleścinie. Docelowo zostanie ona rozbudowana, by podłączyć mieszkańców Boleścina oraz Piersna. W związku z tym budowa prowadzona będzie w dwóch etapach.

Realizacja inwestycji:

W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana:
- sieć kanalizacji sanitarnej  - kolektor o średnicy o 200 mm i długości 2200 m 
- przyłącza do posesji w liczbie ok. 50 szt.
- studzienki rewizyjne o średnicy o 1000 mm z rur PE lub kręgów betonowych
- oczyszczalnia ścieków (dz. nr 143/1 obręb Skarszyn) o projektowanej przepustowości 68 m3/d
  (680  RLM), docelowo 103 m3/d (1032 RLM).

Kanalizacja sanitarna zostanie ułożona w ciągu dróg powiatowych oraz dróg gminnych. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą przez bezimienny ciek do rzeki Krakowianki i dalej do rzeki Dobrej.
 
Projektowany obiekt składać będzie się z:

- mechanicznej oczyszczalni ścieków
- zbiornika uśredniającego z przepompownią
- osadnika wstępnego
- złoża biologicznego
- punktu pomiaru przepływu ścieków
- komory fermentacyjnej
- urządzenia do odwadniania osadu

   Docelowo przewiduje się technologię dwustopniowego biologicznego oczyszczania ścieków przy zastosowaniu komory osadu czynnego wysoko obciążonego, o założonej 70% redukcji związków organicznych. Drugi stopień oczyszczania będzie zrealizowany na złożach biologicznych typu BIOCLERE.

     Planowane przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na gospodarkę wodno - ściekową i stan środowiska gruntowo-wodnego w rejonach miejscowości Skarszyn, Boleścin i Piersno. Poprawi się także stan czystości wód spływających z terenu gminy Trzebnica.

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wyniesie 3,5 mln PLN. Termin realizacji 2008 - 2011 r.

 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz