Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

wydawana jest na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz.1227, ze zmianami) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Zgodnie z art.71. ww. ustawy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji  wymagane jest dla:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

zawartych w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr. 257, poz. 2573, ze zmianami) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.


Według art.72. ustawy (OOŚ) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

 1. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych 
 2. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych
 3. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
 4. koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
 5. decyzji określającej szczególowe warunki wydobywania kopaliny
 6. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
 7. decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych
 8. decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów
 9. decyzji o zmianie lasu na użytek rolny
 10. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowaniai realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, ze zmianami)
 11. decyzji o ustaleniu lokalizacji lini kolejowej
 12. decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady
 13. decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012  
   

Do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 74 ustawy (OOŚ) potrzebne są następujące dokumenty: 

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 2. a) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - Kartę informacyjną przedsięwzięcia, sporządzoną zgodnie z art.3. ust.1. pkt 5 i art.63. ust.1. ustawy (OOŚ)
  b) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko -Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzony zgodnie z art. 66. (OOŚ), a gdy wnioskodawca wystąpi o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy (OOŚ), wówczas Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz  z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.
 3. Kopię mapy ewidencyjnej poświadczonej przez właściwy organ, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony albo informacje o jego braku (nie dotyczy to wniosku o wydaniu decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla lini kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin). 
 5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zarówno raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jak i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na iformatycznych nośnikach danych. 
 

 Do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

 1. Dowód wniesionej opłaty skarbowej w kwocie 205 zł. za wydanie ww. decyzji.
 2. W przypadku  prowadzenie sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć  oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art.33. Kodeksu postępowania administracyjnego oraz dowód wniesionej opłaty za udzielenie niniejszego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. 

Stawki ww. opłat zgodne są z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635, ze zmianami).
Jednostki i osoby zwolnione od opłaty skarbowej określa art.7. ww. ustawy.

Powyższe należności można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy Nr: 25959100042001000044310001.


Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Miejskiego (parter, p. 40)
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (I piętro, p.78)

Informace dodatkowe:

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
 • Postanowienia w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymagają zgodnie z art.64 ust.1 w powiazaniu z art.156. ustawy OOŚ, opinii innych organów, w związku z tym mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego w myśl art.35. ust.1. pkt.5. Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

DOCWniosek o wydanie decyzji (21,50KB)

DOCKarta informacyjna (53,50KB)

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz