Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Rejestru działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późń zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzebnica jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.

 1. Wymagane dokumenty:

  Pisemny wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

  1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  3) numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
  4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

  Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

  Oświadczam,że:
  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
  2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r. ,
  poz. 391, z późn. zm.)”.

  Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

  1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  3)
  podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłaty:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a. (Dz. U. z 2006 r, Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 2) 25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).

3) 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) tj. dnia 1 stycznia 2012 r. posiadali zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych.

Należności z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na konto Gminy Trzebnica:
Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

Nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 z
dopiskiem: "opłata skarbowa tytułem..."
lub w p
unktcie kasowy Banku Spółdzielczego w Trzebnicy znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego.

 1. Informacje dodatkowe:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Trzebnica mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.

 1. Miejsce złożenia dokumentów:
  Sekretariat Urzędu Miejskiego - parter p. 40

 2. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 3. Jednostka odpowiedzialna:
  Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

 4. Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),
  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm),
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.1635, z późn. zm.).

PDFWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.pdf (120,14KB)

PDFOświadczenie rejestr działalności regulowanej.pdf (65,00KB)

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz