Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Sprawozdawczość

 

Sprawozdawczość

       Przypominamy o obowiązku składania sprawozdań kwartalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 

Sprawozdawczość z zakresu odpadów komunalnych

      Zgodnie z art. 9n. ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań, które należy przekazać burmistrzowi w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Sprawozdanie powinno zawierać:

1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
b)nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.


 

Sprawozdawczość z zakresu nieczystości ciekłych

    Zgodnie z art. 9o ust. 1 ww. ustawy podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań, które należy przekazać burmistrzowi w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Sprawozdanie powinno zawierać:
1) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;
2) informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

 

       Sprawozdanie powinno być wypełnione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630).

 PDFRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (1 014,85KB)

 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz