Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Nowy system gospodarki odpadami

 

Szanowni Mieszkańcy!

            W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897). Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach wprowadziła przepisy, które nakładają na wszystkich, zarówno na mieszkańców, jak i na gminę nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami. Celem wprowadzonych zmian jest stworzenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, kładącego nacisk na prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła". Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy musimy dążyć do właściwego postępowania z nimi. Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi mają zapewnić większy porządek, lepszą segregację  i mniejsze zaśmiecenie środowiska.

Kiedy ruszy nowy system?

           Nowy system gospodarowania odpadami ruszy z dniem 1 lipca 2013 r. Od tego momentu właściciel, użytkownik, zarządzający nieruchomością (także sklepy, instytucje, firmy, lokale gastronomiczne itp.) będzie uiszczał do urzędu gminy opłatę za gospodarowanie odpadami (tzw. „podatek śmieciowy”).

            Przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zwalnia właścicieli nieruchomości z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Jednocześnie informujemy, że właściciele nieruchomości lub mieszkańcy, posiadający obecnie umowę z firmą odbierającą odpady komunalne powinni pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z dniem 1 lipca 2013 r.

 Jakie czekają nas zmiany?

            Podmiot odbierający odpady komunalne od mieszkańców zostanie wyłoniony w drodze przetargu i będzie działał na podstawie umowy zawartej z gminą. Przejmując powyższe obowiązki gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. „podatek śmieciowy”). Zadaniem gminy będzie ustalenie stawki opłat dla mieszkańców za gospodarowanie odpadami oraz określenie trybu, sposobu i częstotliwości jej wnoszenia. Podjęte zostaną w tym zakresie stosowne uchwały.

 Co uwzględnia opłata za gospodarowanie odpadami?

         Opłata za gospodarowanie odpadami uwzględniać będzie koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów, a także koszty administrowania systemem oraz koszty tworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów.
          Zadaniem gminy będzie przejęcie władztwa nad całością wytwarzanych przez mieszkańców odpadów oraz stworzenie niezbędnych warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki. Zasady dotyczące rodzajów odpadów jakie należy segregować w domu, sklepie, firmie itp., a także informacje, które odpady można oddawać dodatkowo do punktów selektywnego zbierania odpadów określone zostaną w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebnica, który zostanie podjęty uchwałą rady miejskiej. 
       
Warto podkreślić, że mieszkańcy którzy będą zbierać odpady w sposób selektywny tj. sortować osobno papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wieolomateriałowe i odpady zielone będą płacili mniej za ich odbiór. W taki sposób będzie promowany i zarazem nagradzany system segregacji u źródła. 

Jak będą działały punkty selektywnego zbierania odpadów?

        Na terenie gminy zostaną utworzone dwa punkty selektywnego zbierania odpadów, do których mieszkańcy będą mogli oddać w ramach wnoszonej opłaty określone rodzaje odpadów, np. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony lub odpady niebezpieczne, itp.
        Przed wprowadzeniem nowego systemu mieszkańcy gminy otrzymają ulotki informujące o zasadach funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów wraz ze szczegółową instrukcją dotyczacą prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie swojej nieruchomości. 

Kto będzie ponosił opłatę za gospodarowanie odpadami?

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obciąża właścicieli nieruchomości:
1) na których zamieszkują mieszkańcy tzw. nieruchomości zamieszkałe - od razu z mocy prawa,
2) na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają odpady komunalne, tzw. nieruchomości niezamieszkałe (obiekty użyteczności publicznej, oświatowe, sklepy, biura, lokale gastronomiczne) - dopiero po wejściu w życie uchwały rady miejskiej postanawiającej objąć te nieruchomości systemem odbierania odpadów komunalnych.

         Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumiemy także: współwłaścicieli, użytkowników lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Od czego uzależniona będzie wysokość ponoszonej opłaty?

          Wysokość opłaty zależeć będzie od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Właściciel nieruchomości będzie odpowiedzialny za rzetelne podanie rzeczywistej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz wyliczenie opłaty, którą następnie będzie zobowiązany uiścić na rzecz gminy, na terenie której położona jest nieruchomość. 
             W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami zależna będzie od ilości zebranych odpadów, wyrażonej w pojemnikach o określonej pojemności. Opłata za gospodarowanie odpadami stanowić będzie iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 
             W praktyce dla mieszkańców budynków wielorodzinnych niewiele się zmieni. Opłatę bowiem, tak jak do tej pory, mieszkańcy będą wnosili na rzecz wspólnoty albo spółdzielni, a ta ostatnia będzie rozliczać się z gminą. Pozostali właściciele będą rozliczać się bezpośrednio z gminą, a nie jak do tej pory z firmą odbierającą odpady komunalne. 

W jaki sposób mieszkańcy mają przystąpić do nowego systemu?

               Po ustaleniu przez gminę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, zostanie ustalony wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek wypełnić oraz złożyć w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. Zarówno właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy jak i tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a wytwarzane są odpady będą zobowiązani wyliczyć wysokość opłaty w składanej do gminy deklaracji.

Co w sytuacji kiedy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji? 

              W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Burmistrz określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Co zrobić jeśli zmieni się podstawa naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami np. liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość?

        W przypadku każdej zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się już od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

       Deklaracje wraz z instrukcją dotyczącą ich wypełnienia zostaną dostarczone mieszkańcom na przełomie lutego i marca 2013 r. Dostępne będą również na stronie internetowej www.bip.trzebnica.pl oraz www.eko.trzebnica.pl.

       O wszystkich krokach gminy w zakresie wprowadzenia nowego systemu będziecie Państwo na bieżąco informowani. Szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania systemu udziela Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pok. 128 i 129, nr tel. 71 388 81 77, 388 87 78.

PDFulotka - nowy system gospodarki odpadami.pdf (1,27MB)

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz