Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Od dnia 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przy ul. Milickiej 47 w Trzebnicy (teren oczyszczalni ścieków komunalnych) funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. GPSZOK). Punkt czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 9ºº do 17ºº oraz w soboty w godzinach 1000 – 1500.

Jest to miejsce, gdzie nieodpłatnie* są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 1. papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale w ilościach przekraczających objętość pojemników/worków przydomowych,
 2. komunalne odpady zielone (trawa, liście, gałęzie) w ilościach przekraczających objętość pojemników/worków przydomowych,
 3. odpady leków przeterminowanych,
 4. zużyte baterie i akumulatory,
 5. chemikalia, puszki po farbach, opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin,
 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. zepsute pralki, suszarki, monitory, itp.),
 7. odpady budowlano-remontowe ** (w ilości do 1 m3  na jedno gospodarstwo domowe/na rok kalendarzowy),
 8. odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, kanapy, szafy itp.),
 9. odzież, tekstylia,
 10. zużyte opony (wyłącznie od aut osobowych),
 11. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 12. styropian opakowaniowy.

 

* Informujemy, że odpady są przyjmowane nieodpłatnie tylko od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Trzebnica, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady przyjmowane są po okazaniu dowodów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc oraz wstępnej weryfikacji dowiezionych odpadów przez pracowników GPSZOK. Transport odpadów do Punktu mieszkaniec zapewnia sobie na własny koszt.

** GPSZOK przyjmuje odpady remontowo-budowlane wyłącznie z remontów i budów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót. Odpady budowlane należy dostarczyć do GPSZOK w sposób selektywny: osobno gruz ceglany, betonowy, odpady materiałów ceramicznych czy też elementy wyposażenia.

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz